2021 г. през погледа на бизнеса

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото проучване се осъществява от Българската стопанска камара за 16-та поредна година,
а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия.
Резултатите от проучването ще ни помогнат при отстояването на интересите на нашите членове
в диалога ни с институциите и социалните партньори.

Основните теми са свързани с отражението на процесите в международен и национален план
върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени в средата на м. декември 2021 г.
и ще бъдат публикувани в сайта на БСК – www.bia-bg.com.

Каним Ви да се включите в анкетата, като гарантираме необходимата конфиденциалност.

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ
*1. Вашето предприятие е:
*2. Вашето предприятие оперира в сектор:
*3. В кой регион за планиране работи Вашето предприятие?
ОЦЕНКА НА БИЗНЕС СРЕДАТА
*4. Как се промени през настоящата спрямо предходната година СЪСТОЯНИЕТО на:
  Подобри се Влоши се Без промяна Не мога да преценя
Бизнес климата
Вашата фирма
*5. Как оценявате:
  Положително Отрицателно Не мога да преценя
Антикризисните мерки в подкрепа на бизнеса
Въведените противоепидемични мерки
Липсата на парламент и редовно правителство
*6. Кои са основните пречки за развитието на бизнеса в България?
HelpПосочете до пет възможни отговора
*7. Как би Ви се отразило увеличение на минималната работна заплата?
*8. Моля оценете изменението през настоящата спрямо предходната година на:
  Увеличи се Намаля Без промяна Не мога да преценя
Престъпността
Корупцията
Сивата икономика
Регулаторната тежест
Достъпа до банков кредит (ниво на лихви и други разходи, и искани обезпечения)
Достъпа до правосъдие (съдебни такси, бързина на правораздаване и др.)
COVID-19
9. Какви действия предприехте във връзка с COVID-19?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*10. Възползвахте ли се от антикризисните мерки в подкрепа на бизнеса?
*11. Ако сте ползвали някоя от антикризисните мерки, с какви пречки се сблъскахте?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*12. Какъв вид подкрепа от държавата е подходяща за Вашия бизнес във връзка с преодоляване на последиците от епидемията COVID-19? Кои от икономическите/социалните мерките трябва да продължат да се прилагат през 2022 г.?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*13. Как се отразява увеличеният брой заразени и карантинирани работници върху дейността на вашата фирма?
*14. Въвеждането на „зелени сертификати“, според Вас е:
*15. Как се отрази въвеждането на „зелените сертификати“ върху Вашата дейност?
*16. Предложихте ли стимули за работниците за получаване на „зелен сертификат“?
*17. Ако сте въвели изискване към работниците си за предоставяне на „зелен сертификат“, как това се отрази върху взаимоотношенията Ви с тях?
ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНИ
*18. Как се отразиха високите енергийни цени върху Вашия бизнес?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*19. Какви мерки от страна на държавата очаквате като противодействие на растящите енергийни цени?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
*20. Ако през настоящата година сте участвали в конкурс/и по Закона за обществените поръчки (ЗОП), попадали ли сте на некоректни/незаконни практики, вкл.:
  Да Не Не съм участвал в конкурси по ЗОП
Тенденциозно поставени условия в конкурсната документация, устройващи конкретен изпълнител
Неспазване на изискванията за публичност при обявяване на обществени поръчки
Необосновани обжалвания, забавящи изпълнението на поръчката
Необективно оценяване на офертите
Подмяна на подизпълнители
Забавено разплащане от страна на възложителя
Забавено разплащане от страна на изпълнителя към подизпълнителя
Изискване за предоставяне на актуални документи и данни, служебно/публично известни на възложителите
*21. Ако сте ползвали възможностите за финансиране по оперативните програми, с какви пречки сте се сблъсквали?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*22. Как би Ви се отразило, ако 2022 г. е нулева за кандидатстване по еврофондовете?
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ и НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
*23. Запознати ли сте с:
  Да, напълно Да, частично Не съм запознат
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Европейския зелен пакт
*24. Смятате ли, че някой от проектите в НПВУ би могъл да подкрепи Вашата компания?
*25. Как Европейският зелен пакт би се отразил на дейността Ви?
*26. Планирате ли някоя от следните мерки за енергийна ефективност и/или намаляване на емисиите, генерирани от дейността на Вашето предприятие:
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*27. Как България може да замести енергията, произвеждана от въглищните централи?
HelpПосочете до три възможности, които според Вас са най-важни
ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ
*28. Как оценявате дейността през настоящата година на следните институции:
  Положително Отрицателно Не мога да преценя
Евродепутати
Президентска институция
Народно събрание
Съдебна власт (вкл. Прокуратура)
Двете служебни правителства
Министерство на здравеопазването
Общинска администрация
Данъчна администрация (НАП)
Митническа администрация
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)
Главна инспекция по труда (ГИТ)
Регионална здравна инспекция (РЗИ)
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
Комисия за финансов надзор (КФН)
Патентно ведомство на РБ
Омбудсман на РБ
ВАШАТА ФИРМА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА
*29. Как се промениха показателите на Вашата фирма през настоящата година спрямо предходната?
  Намаляха Увеличиха се Без промяна Стартиращ бизнес
ОБЕМИТЕ на производство
Продажби/обороти
Външни пазари
Работни места
Работни заплати
ИНВЕСТИЦИИ в нови мощности/сгради
Инвестиции в нови продукти
Инвестиции в човешки ресурс (обучения)
ЗАДЪЛЖЕНИЯ към финансови институции (кредити и лизинг)
Задължения към контрагенти (за материали, стоки и услуги)
Задължения към бюджета (за осигуровки и данъци)
Задължения към персонала (за заплати)
Просрочени несъбрани ВЗЕМАНИЯ от контрагенти
Просрочени несъбрани вземания от държавна/общинска администрация
Просрочени несъбрани вземания от държавни/общински предприятия
HelpПоследната колона се попълва, ако фирмата е регистрирана през настоящата година
*30. Ако имате НЕСЪБРАНИ ВЗЕМАНИЯ от длъжници, какъв е средният период на просрочие?
*31. Страдате ли от недостиг на работна ръка за:
  Да Не
Ръководен персонал
Тесни специалисти
Административен персонал
Изпълнителски състав
Общи работници
*32. В случай, че Вашата компания извършва дейности в областта на корпоративната социална отговорност, то е поради:
HelpМожете да дадете повече от един отговор
ПРОГНОЗИ И БИЗНЕС НАМЕРЕНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА
*33. Какви тенденции очаквате през следващата година във връзка с:
  Ръст Намаление Без промяна Не мога да преценя
Развитието на българската икономика
Броя на работните места в страната
Цената на труда
Цените на суровините, необходими за Вашето производство
Енергийните цени
Цената на бизнес кредитите
Регулаторната тежест
Фискалната тежест (данъци, такси и осигуровки)
Инфлацията
*34. Очаквате ли влошаване на Вашите бизнес показатели в резултат на:
  Да Не Отчасти Не мога да преценя
COVID-19
Забавянето на глобалния растеж и задълбочаващата се криза
Новите европейски регулации и рестрикции в сферата на екологията
Високите енергийни цени в световен мащаб, и в частност – в България
Инфлационния натиск (в резултат на нарушените вериги на доставките, прекратяване на някои политики за държавна подкрепа, повишаващото се търсене на суровини и хранителни продукти)
*35. Какви са намеренията Ви за развитие на Вашата фирма през следващата година?
  ръст намаление без промяна не съм решил
Обем на производството
Нови продукти/услуги
Нови пазари
Инвестиции в производствени мощности
Инвестиции в иновации, марки, патенти
Инвестиции в развитие/обучение на персонала
Брой на работните места
Възнаграждения на персонала
Кредити (вкл. банкови и лизинг)
Проекти с европейско финансиране
*36. Имате ли планове за дигитална трансформация на Вашата компанията?
*37. Ако осъществявате или планирате да осъществявате дигитализация на компанията, с какви пречки/трудности се сблъсквате или очаквате да се сблъскате?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*38. В какъв тип обучения на персонала планирате да инвестирате:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
*39. Какво съдействие (помощ) очаквате от екипа на БСК през 2022 г.?
HelpМожете да дадете повече от един отговор
*40. В кои области би била полезна БСК при предоставяне на услуги и защита на Вашите интереси?
HelpМожете да посочите повече от един отговор
41. Ако нещо сме пропуснали да Ви попитаме, а бихте желали да споделите, можете да го направите тук
КОЛЕДНИ БОНУСИ
Въпросите в този раздел са зададени по поръчка на bTV